Ka?i?, šun? ir šešk? ženklinimas

2016 December 29

Augintini? ženklinimas – ?ipavimas ir registras reikalingas siekiant nustatyti dingusio-rasto ar agresyvaus augintinio savinink?. Gyv?n? augintini? registre bus nurodytas gyv?nui atliktos vakcinos nuo pasiutlig?s duomenys ir savininkas tiksliai žinos, kada v?l reik?s apsilankyti veterinarijos klinikoje ir atlikti skiep?.

Veterinarijos klinikos gydytojai ženklina – ?ipuoja ir registruoja augintinius gyv?n? – augintini? registre, poto kai gauna užpildyt? ir pasirašyt? gyv?no augintinio savininko prašym? d?l augintinio ženklinimo ir registro.

Šuns, kat?s, šeško ar kito augintinio ?ipavimas yra iki keletos minu?i? trunkanti neskausminga veterinarin? proced?ra, kurios metu augintiniui po oda ?švirkš?iamas ?ipas. Aktyvavus ?ip?, gyv?nui suteikiamas jo individualus tapatyb?s nustatymo numeris.

Reikt? nepamišti, nors visuotin? šun?, ka?i?, šešk? ženklinimo – ?ipavimo prievol? yra panaikinta, ta?iau teis?s aktuose nurodyta, kad Lietuvoje ir ES draudžiama parduoti neženklintus ir ne?registruotus augintinius (šunis, kates ir šeškus).

Patariame, prieš ?sigyjant augintin?, patikrinkite ar parduodamas šuo, kat?, šeškas paženklintas ir ?registruotas.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS

*