Šun?, ka?i?, griaužik?, ropli? gydymas

2009 October 10

Vet klinikoje gydome J?s? augintinius.

Šunis, kates, šinšilas, triušius, žiurk?nus, j?r? kiaulytes, roplius, egzotinius gyv?nus.

Informacija ruošiama.

Šun?, ka?i?, šinšil?, triuši?, žiurk?n?, žiurki?, ropli? gydymas, profilaktika ir konsultacijos.

Veterinarai V. Pupienis ir A. But?nas vyksta ? vis? Vilniaus rajon?.

Konsultacija telefonu: (85) 2672594,

Veterinarijos klinika – A. Kojelavi?iaus g. 150A, Naujoji Vilnia, VILNIUS

Comments are closed.